Previous Next
Priėmimas į mokyklą Priėmimas į mokyklą
Sausio mėn. veiklos planas Sausio mėn. veiklos planas
Pamokų tvarkaraštis Pamokų tvarkaraštis
A+ R A-

Aktuali informacija dėl mokinių priėmimo į Vilniaus "Vilnies" pagrindinę mokyklą >>

 

Dėl priėmimo į Vilniaus „Vilnies“ ir kitas Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklas

 • Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-28 sprendimu Nr. 1-1366 prašymai mokytis Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklose priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt.
 • Teikti prašymus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą  www.vilnius.lt, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.
 • Prašymų pateikimo (pildymo) laikas: 2018 m. kovo 1 – gegužės 31 d. Prašymus elektroninėje prašymų registravimo sistemoje privalo pildyti visų nuo 2018-09-01 į mokyklą naujai atvykstančių mokinių tėvai.
 • Nuo birželio 1d. e. sistema bus užrakinta iki liepos 31 d. Nuo liepos 1 d. bus skaičiuojamos likusios laisvos vietos mokyklose ir e. sistemoje bus paliktos tiktos įstaigos, kuriose jų bus likę. Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 19 d. e. sistema vėl bus atrakinta ir gyventojai, kurie nespėjo pateikti prašymo iki gegužės 31 d., galės teikti prašymus ir rinktis tik iš tų mokyklų, kuriose bus likę laisvų vietų.
 • Prašymo pildymo video instrukcija.
 • Būsimų pirmokų tėvai prašymą pateikti privalo iki gegužės 31 dienos. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę užpildo prašymą internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą – https://svietimas.vilnius.lt/, ir pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą; brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai, pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus ir sveikatos pažymą.
  Šiuos dokumentus galima prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti galėsite ir vėliau, bet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d..
 • Prašymo priėmimo laikas neturi jokios įtakos priėmimo pirmumui.
 • Prašyme galite nurodyti 3 mokyklas eilės tvarka pagal norą jose mokytis, bet viena jų privalo būti priskirta deklaruotam adresui. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei mokykloje yra laisvų mokymosi vietų.
 • Jei mūsų mokyklos dabartiniai ketvirtokai pageidauja tęsti mokymąsi mokyklos 5 klasėje (pagal pagrindinio ugdymo programą), internetu prašymų pildyti nereikia. Mokinių tėvai mokyklos direktoriui (atneša ar atsiunčia į mokyklos raštinę) pateikia prašymą (prašymo forma). Elektroninėje sistemoje pateikiamas prašymas tik dėl naujai atvykstančių penktokų.
 • Priėmimą į mokyklos 1–8, 10 klases vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo komisija, jos darbo tvarka (komisijos darbo organizavimas, komisijos pirmininko ir narių atsakomybė, posėdžių grafikas, darbo vieta, mokinių ir jų tėvų (globėjų) informavimo tvarka nustatyta Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos 2018–2019 m. m. mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos apraše.
 • Birželio mėnesį numatomi 3 mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai:
  • 2018-06-06. Po posėdžio 2018-06-08 e. sistemoje išsiųsime kvietimus tiems, kurie kviečiami mokytis. Tėveliai birželio 9–13 d. rinksis mokyklą ir tvirtins kvietimą e. sistemoje. Jei sistemoje tėvai nebus patvirtinę nei vieno gautų kvietimų – 2018-06-14 sistema automatiškai priskirs  teritorinę mokyklą (jei ji siuntė kvietimą); Priimtų vaikų tėveliai iki 2018-06-21 kviečiami  atvykti į mūsų mokyklos raštinę pasirašyti mokymo(si) sutartį;
  • 2018-06-15.Nagrinėjami po pirmojo kvietimų tvirtinimo nepatenkinti prašymai (jei tokių yra). Papildomus kvietimus išsiųsime birželio 16 d., tėveliai kvietimus tvirtina birželio 17–20 d. Nepatvirtinusieji, e. sistemoje birželio 21 d. automatiškai priskiriami teritorinei mokyklai (jei ji siuntė kvietimą);
  • 2018-06-22. Nagrinėjami po antrojo kvietimų tvirtinimo nepatenkinti prašymai (jei tokių yra). Papildomus kvietimus mokykla išsiųs birželio 22 d., tėveliai kvietimus tvirtina birželio 24–27 d. Nepatvirtinusieji, e. sistemoje birželio 28 d. automatiškai priskiriami teritorinei mokyklai (jei ji siuntė kvietimą);
  • komisija po kiekvieno posėdžio sudarys kviečiamųjų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu ir skelbia jį mokyklos interneto svetainėje.
 • II (papildomas) priėmimo etapas vyks rugpjūčio mėn., numatyti 2 posėdžiai: 22 ir 29 d. Papildomo priėmimo metu priimtųjų į 1–8, 10 klases mokinių tėvai (globėjai) mokymo(si) sutartį kviečiami pasirašyti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 15 val.

 

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS GRAFIKAS PER E. SISTEMĄ GEGUŽĖS/BIRŽELIO MĖN., RUGPJŪČIO MĖN.

Pagrindinis priėmimo etapas į savivaldybės mokyklų 1-10 kl. (išskyrus konkursines, inžinerines, savitas, suaugusiųjų ir jaunimo)

Pakvietimai

Mokyklos siunčia

Tėvai tvirtina

Birželio 8 d.

Birželio 9 d. – 13 d.

(Birželio 14 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)

Birželio 15-16 d. (į atsiradusias laisvas vietas)

Birželio 17-20 d.

(Birželio 21 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)

Birželio 22-23 d. (į atsiradusias laisvas vietas)

Birželio 24- 27 d.

(Birželio 28 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)

Rugpjūčio 22-23 d.

Rugpjūčio  24-27 d.

(Rugpjūčio 28 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)

Rugpjūčio 29 d. (į atsiradusias laisvas vietas)

Rugpjūčio 30 d.

(Rugpjūčio 31 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)

JEI NORINČIŲ MOKYTIS ATITINKAMOJE KLASĖJE (1–8, 10) BUS DAUGIAU, NEI MOKYKLA GALI PRIIMTI, TAIKOMA TOKIA ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA:

 1. Be eilės priimami: 
 • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (turi būti pateiktas tai įrodantis dokumentas);
 • užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių LR esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai;
 • mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;
 • baigę šioje mokykloje pradinio ugdymo programą ir tęsiantys mokslą 5 klasėje;
 • reemigrantų vaikai, kai e. sistemoje pateikiami nustatyti dokumentai;
 1. Kiti prašymai dėl mokyklos teritorijoje gyvenančių vaikų vertinami skiriant taškus už pirmumo kriterijus:
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jei kitas miręs ar teismo pripažintas dingusiu, neveiksniu, apribotos tėvystės teisės), įvaikintiems vaikams, vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams – 2 taškai;
 • vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (kai pateikiami dokumentai) – 2 taškai;
 • dvynukams, trynukams, kurie priimami kartu – iš viso 2 taškai (dalinami kiekvienam vaikui po dalį šių taškų);
 • vaikams, kurių deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra mokyklos aptarnavimo teritorijoje dvejus ir daugiau metų (nuomos atveju jei sutartis registruota Registrų centre) – 2 taškai;
 • vaikams, kurių broliai ar sesės prašymo teikimo metu jau mokosi mūsų mokykloje – 1 taškas;
 • daugiavaikių šeimų vaikams – 1 taškas;
 • pretenduojant į pirmą klasę – baigusiems priešmokyklinio ugdymo grupę mūsų mokykloje – 1 taškas.
 1. Esant vienodam taškų skaičiui pirmenybė teikiama:
 • arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją vietą;
 • po to – ilgiausiai mokyklos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą
 1. Jei į mokyklą pateko visi jos teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą vaikai, tuomet kiti prašymai nagrinėjami skiriant taškus pagal aukščiau minėtus kriterijus ne mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantiems vaikams ir tuo būdu sudarant prašymų eilę. 

Pamokų laikas

 1 klasė  2-10 klasės
  1.   8.30 – 9.05
  2.   9.25 – 10.00
  3. 10.20 – 10.55
  4. 11.25 – 12.00
  5. 12.30 – 13.05
  6. 13.25 – 14.00
  7. 14.20 – 14.55
  1.   8.30 – 9.15
  2.   9.25 – 10.10
  3. 10.20 – 11.05
  4. 11.30 – 12.15
  5. 12.35 – 13.20
  6. 13.30 – 14.15
  7. 14.25 – 15.10

 

 

Facebook

Naudojamės

Apklausa

Programos "eTwinning" projektas

eTwinning projekto padėka
Miela Daiva, sveikiname Jus įvykdžius "eTwinning" projektą ir dėkojame, kad pateikėte paraišką NKŽ gauti. Buvote projekto kūrėja. Jums suteikiamas NKŽ už projektą "Our school diary 2016". Sveikiname. Linkime Jus atkaklumo, kūrybinio polėkio ir noro tobulėti. Jus palaikanti - "eTwinning" komanda

Naudingos nuorodos